SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 3 TỔ THỰC NGHIỆM

        Cùng với giáo viên các tổ bộ môn Văn – Sử, Toán – Tin, các đồng chí giáo viên trong tổ Thực nghiệm đã tích cực tham gia vào các hoạt động chuyên môn trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch bệnh. Ngày 12/3/2020, tổ Thực nghiệm đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chuyên đề “Kĩ năng xây dựng bài tập trắc nghiệm khách quan”.

- Phần mở đầu nêu mục tiêu của chuyên đề.

     - Phần nội dung gồm 4 phần

         + Phần 1: Vai trò của bài tập hóa học – bài tập trắc nghiệm khách quan

         + Phần 2: Ưu, nhược điểm của bài tập trắc nghiệm khách quan

         + Phần 3: Nguyên tắc khi xây dựng bài tập trắc nghiệm khách quan

         + Phần 4: Kĩ năng xây dựng bài tập trắc nghiệm

    - Phần minh họa: đồng chí đã đưa ra các ví dụ đa dạng, sinh động để làm sáng rõ cho nội dung chuyên đề

      Chuyên đề “Kĩ năng xây dựng bài tập trắc nghiệm khách quan của đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa cùng với sự trao đổi, đóng góp ý kiến của toàn tổ đã giúp cho các giáo viên nắm vững hơn những những nguyên tắc xây dựng câu hỏi, biên soạn các bài tập trắc nghiệm theo 4 mức độ: Biết – Hiểu – Vận dụng thấp – Vận dụng cao, từ đó định hướng cho giáo viên trong quá trình giảng dạy, ôn tập cho học sinh các khối lớp, tạo sự thống nhất trong tổ.

      Buổi sinh hoạt chuyên đề thực sự có hiệu quả với tất cả giáo viên của tổ trong công tác chuyên môn - giảng dạy theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học .